METODIKA SISPO - v platném znění

Metodika SISPO - textová část

- Vydávaná Metodika pro integrované systémy pěstování ovoce v roce 2011 je již devátým vydáním této publikace (celkově desáté vydání), které zajišťuje Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO) Holovousy. Předkládaná publikace byla zpracována kolektivem autorů z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o., Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha – Ruzyně v.v.i., Zemcheby Chelčice s.r.o. a Ovocnářské unie České republiky. Ve metodice jsou vymezena pravidla pro uplatňování systému integrované produkce ovoce v ČR v rámci Svazu pro integrovanou produkci ovoce. Nové vydání metodiky je aktualizováno na základě výsledků výzkumu a praktických zkušeností pěstitelů. Je více harmonizováno s obecnými směrnicemi Mezinárodní organizace pro biologický boj se škůdci a plevely (IOBC) a reaguje na řadu nových legislativních opatření týkajících se ochrany zdraví, kvality potravin, ochrany přírody, zacházení s pesticidy, evidence půdy a obecných opatření v rámci integrované produkce zemědělských plodin. Metodika je jednak interním předpisem členů SISPO, ale také veřejným dokumentem určeným pro kontrolní orgány, obchodníky a především spotřebitele. V souladu s obecnými směrnicemi IOBC jsou prostředky ochrany tříděny do zeleného, žlutého a červeného seznamu, který je přílohou těchto směrnic a bude každoročně aktualizován v souladu se změnami v registraci přípravků prováděné Státní rostlinolékařskou správou a v návaznosti na aktuální výsledky výzkumu. Matodika byla rozšířena o kapitoly pěstování jablek určených jako surovina pro výrobu dětské výživy a o ochranná opatření proti bakteriální spále růžovitých.

Metodika SISPO - tabulky

Z obsahu:
 • Seznam doporučených opatření k podpoře biodiverzity sadů a jejich okolí
 • Seznam odrůd u jednotlivých ovocných druhů povolených k výsadbě
  (odkaz v menu vlevo = aktualizace povolených odrůd k danému roku)
 • Seznam doporučených podnoží v SISPO
 • Členění přípravků z hlediska rizikovosti pro životní prostředí
 • Použití herbicidních přípravků v SISPO
 • Seznam klíčových škůdců, chorob a antagonistů škůdců ovocných dřevin
 • Hnojení a normativy
 • Klimatické oblasti ČR
 • Pesticidy zakázané v integrované produkci jablek na dětskou výživu
 • Pesticidy použitelné v integrované produkci jablek na dětskou výživu
 • Biopesticidy použitelné v integrované produkci jablek na dětskou výživu

Metodika SISPO - přílohy

Z obsahu:
 • Vzor tiskopisu o pravidlech bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými přípravky
 • Vzory dokumentace monitoringu, evidence používání přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných látek
 • Doporučené systémy ochrany jádrovin, třešní, višní, slivoní, meruněk, broskvoní a rybízu
  proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům
 • Vzor tiskopisu k provedení zápisu o kontrole (vzor od r. 2017 ke stažení)
 • Vzor osvědčení o udělení ochranné známky
 • Vzor označování obalů s ovocem SISPO
COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...