O c h r a n n á
z n á m k a
S I S P O ®

Kontrola dodržování zásad pro integrované systémy pěstování ovoce
kontrolní komisí SISPO

 • Kontrolní komise je svazovou komisí, která je volena Valnou hromadou SISPO.
 • Pověřená osoba pro kontrolní činnost předsednictvem SISPO je oprávněna kontrolovat dodržování metodiky v jednotlivých členských podnicích a dávat představenstvu svazu návrhy na udělení ochranné známky.
 • U každého člena SISPO bude kontrola prováděna nepravidelně tak, aby každý podnik byl kontrolován alespoň 1x za 3 roky na místě. Kontrolu provede pověřený člen (jmenovaný pracovník) kontrolní komisí SISPO. Kontroly mohou být provedeny i bez předchozího oznámení. Členové SISPO zajistí, aby v době kontroly byly přístupné veškeré záznamy o stanovištních podmínkách, záznamy o monitoringu biotických a abiotických faktorů, o používání hnojiv, pesticidů ap.
 • Každý člen svazu zašle pověřenému pracovníkovi pro kontrolu nejpozději do 30. listopadu běžného roku tyto doklady:
  - záznamy o monitoringu abiotických faktorů a škodlivých organismů (průběh počasí, přehled infekcí strupovitosti, přehled úlovků z lapačů) a opatření k posílení biologické rozmanitosti (diverzity)
  - přehled provedené chemické ochrany v sadech za rok
  - přehled hnojení v sadech
  - výsledky analýz těžkých kovů v plodech z aktuálního roku.
  - výsledky analýzy těžkých kovů v půdě - ne starší než 5 let
  - kopie Osvědčení o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku o ochraně rostlin pro prostorové kultury – ne starší než 3 roky.
 • Kontrola v podniku bude zahrnovat:
  1.  Kontrolu kontaminace půdy těžkými kovy
  2.  Kontrolu kontaminace ovoce těžkými kovy
  3.  Kontrolu kontaminace ovoce rezidui pesticidů
  4.  Kontrolu monitoringu biotických a abiotických faktorů
  5.  Kontrolu používání přípravků na ochranu rostlin
  6.  Kontrolu protierozních opatření
  7.  Kontrolu použití herbicidů v sadech
  8.  Kontrolu použití hnojiv
  9.  Kontrolu mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
  10.  Kontrolu odborné způsobilosti osoby rozhodující o ochraně rostlin
  11.  Kontrolu absolvování odborných školení k rozšíření znalostí
  12.  Kontrolu ochrany agrocenózy sadů a jejich okolí
  13.  Kontrolu ovocných výsadeb
 • Zde je ke stažení/vytištění (čb verze) vzor formuláře platného od r. 2017
  » ZÁPIS z kontroly dodržování Zásad systémů integrovaného pěstování ovoce v SISPO «
 • Kontrolní systém SISPO nenahrazuje kontroly jakosti potravin prováděné státními kontrolními orgány. Zjistí-li státní kontrolní orgány mimo jiné i porušení Metodiky SISPO, bude výsledek této kontroly důvodem k neudělení ochranné známky v daném roce.
 • Kontaktní adresa kontrolora SISPO:
  Ing. Zdeňka KLEMŠOVÁ
  Wolkerova 7
  789 85 MOHELNICE
  mobil: +420 733 191 557
  e-mail: klemsova.zdenka@seznam.cz
Podrobněji se podmínkám udělování ochranné známky SISPO věnuje platná METODIKA SISPO v kapitole č.20
"Kontrola dodržování zásad pro integrované systémy pěstování ovoce kontrolní komisí SISPO".
COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...