Seznam doporučených metodik pro SISPO

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně, v.v.i.
2009
Jitka STARÁ, Vladan FALTA, Tereza ZICHOVÁ, Jana OUŘEDNÍČKOVÁ, František KOCOUREK
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně, v.v.i.

Virus granulózy obaleče jablečného v integrované a organické produkci
Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem projektu NAZV č. 1G58081
„Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce a v organickém zemědělství“.

  Informace uvedené v metodice shrnují jak poznatky z dostupné vědecké literatury, tak údaje výrobců prostředků ochrany, i poznatky získané v průběhu řešení výzkumných projektů. Vzhledem k připravovanému uvedení přípravků na bázi CpGV na náš trh, je cílem metodiky přispět k jejich optimálnímu využívání, zejména ve vztahu k aplikačním termínům a prevenci vzniku rezistence. Předkládaná publikace je určena pro pěstitele, jejichž prioritou je minimalizace používání pesticidů, dále orgány státní správy (SRS), studenty a další potenciální uživatele.

2008
Vladan FALTA, Jitka STARÁ, František KOCOUREK
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně, v.v.i.

Metoda dezorientace v ochraně ovocných sadů proti škodlivým obalečům
Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem projektu NAZV č. 1G58081
„Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce a v organickém zemědělství“.

  Informace uvedené v metodice shrnují jak poznatky z dostupné vědecké literatury, tak informace výrobců prostředků ochrany, i poznatky získané výzkumným řešením na modelovém škůdci jabloní, obaleči jablečném, některých dalších druzích slupkových a pupenových obalečů a na obaleči švestkovém na slivoních. Pěstitelské praxi jsou tak předávány informace založené na praktických zkušenostech jak pracovníků výzkumu, tak praktických pěstitelů, na jejichž plochách poloprovozní pokusy probíhaly. Předkládaná metodika je určena pro pěstitele v systému integrované produkce nebo pro pěstitele, kteří plánují zařadit některý z pomocných prostředků určený pro metodu dezorientace, dále pro ovocnáře hospodařící v organickém režimu pěstování a také pro orgány státní správy (SRS) a další potenciální uživatele.

Josef KORBA, Jana ŠILLEROVÁ
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně, v.v.i.

Soubor ochranných opatření ke snížení škodlivosti původce spály růžovitých rostlin bakterie Erwinia amylovora
Metodika vznikla za finanční podpory Mze ČR a je výstupem řešení výzkumného záměru MZe ČR:
0002700603 - Systémy ochrany rostlin a skladovaných produktů před škodlivými organismy zajišťující zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů a neohrožující životní prostředí.

  V metodice jsou shrnuta pěstitelská a ochranná opatření pro pěstitele a šlechtitele jádrovin a představen předpovědní model potenciální aktivity patogena a softwarový program SPALA. V závěru metodiky jsou uvedeny výsledky dlouholetých testů na rezistenci odrůd a podnoží jádrovin k bakterii Erwinia amylovora.

2007
Jitka STARÁ, František KOCOUREK
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně, v.v.i.

Metodika hodnocení rezistence obaleče jablečného k insekticidům a návrhy antirezistentních strategií
Metodika vznikla za finanční podpory Mze ČR a je výstupem projektu č. 0002700603.

  Předkládaná metodika pro hodnocení rezistence obaleče jablečného k insekticidům zahrnuje takové metodické přístupy, které umožňují rezistenci prokázat co nejspolehlivěji s ohledem na mechanismus působení insekticidu a na cílové vývojové stádium. Metodika je využitelná pro potřeby orgánů státní správy při provádění monitoringu rezistentních populací škůdců k zoocidům a pro účely postregistrační kontroly vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. Metodika zahrnuje hodnocení rezistence obaleče jak k přípravkům s ovicidním, tak s larvicidním účinkem. Součástí předkládané metodiky je návrh opatření pro zabránění nebo zpomalení nástupu rezistence (tzv. antirezistentní strategie).

2004
František KOCOUREK
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně, v.v.i.
Pavel LAUTERER
Moravské zemské muzeum Brno

Metodika pro monitoring mery Cacopsylla pruni jako přenašeče fytoplazmy ESFY a podklady pro ochranu vůči přenašečům ESFY
Vypracováno jako výstup projektu MZe ČR NAZV:
QD 1048 - Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů

Z obsahu:
- Charakteristika Cacopsylla pruni
- Klíč k určení dospělců C. pruni
- Bionomie Cacopsylla pruni
- Monitoring výskytu C. pruni
- Náměty pro chemickou ochranu proti C. pruni jako přenašeči ESFY

COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...