CERTIFIKOVANÉ METODIKY 2018

Ke stažení

OCHRANA JABLONÍ PROTI STRUPOVITOSTI


»  Předkládaná metodika uvádí postupy ochrany jabloní proti houbě Venturia inaequalis, která způsobuje u této ovocné plodiny hospodářsky nejvýznamnější chorobu – strupovitost jabloně. V metodice je uvedený popis a charakteristika patogena a choroby, obecné zásady ochranných opatření a charakterizace mechanismu vzniku rezistence k některým účinným látkám. Dále jsou zde uvedena doporučení pro provádění praktické ochrany včetně návrhu antirezistentní strategie. Metodika je určena především pro profesionální ovocnáře pěstující jabloně v systému integrované produkce, ale i pro všechny ostatní zájemce o tuto problematiku z řad odborně zainteresované veřejnosti.

»  Publikace je realizačním výstupem projektu NAZV č. QJ1510353- „Zvýšení efektivity ochrany jabloní proti strupovitosti“.

Ke stažení

METODIKA OCHRANY HRUŠNÍ PROTI MEŘE SKVRNITÉ Cacopsylla pyri


»  Předkládaná metodika shrnuje nové poznatky zaměřené na ochranu hrušní proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri). Součástí metodiky jsou popisy, životní cykly, příznaky poškození a postupy ochrany související s merou skvrnitou a dalšími druhy mer vyskytujícími se na hrušních. Část publikace se věnuje redátorům mer, preferenci mer k jednotlivým odrůdám a problematice fytoplazmového onemocnění pear decline. Nedílnou součástí této publikace je rozsáhlá fotodokumentace, která čtenáři poslouží k jednodušší identifikaci daného druhu mer či jejich predátora.

»  Publikace je realizačním výstupem projektu NAZV QJ1510352 „Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace“ financovaného MZe ČR - Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Dále pak výzkumného záměru OP VaVPI CZ.1.05/2.1.00/03.0116 „Ovocnářský výzkumný institut (OVI)“.

»  Metodika je určena pro profesionální pěstitele hrušní hospodařící v režimu integrované ochrany či integrované produkce – především pak pro členy Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO). Tato publikace nalezne využití také u dalších zájemců o řešenou problematiku z řad odborné i laické veřejnosti.

Ke stažení

METODIKA KVANTITATIVNÍ DETEKCE MUTACE V GENU CYTB U Venturia inaequalis


»  Předkládaná metodika uvádí postupy stanovení rezistence patogena Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter 1875 k vybraným fungicidním látkám. Pozornost je zaměřena především na vybrané fungicidy ze skupiny DMI a dále na postupy detekce přítomnosti a kvantifikace mutace G143A v mitochondriálním genu cyt b, která je odpovědná za projev rezistence patogena k QoI fungicidům. Houba Venturia inaequalis způsobuje hospodářsky nejvýznamnější chorobu jabloní – strupovitost jabloně, která v případě neprovedené nebo selhané ochrany přináší pěstiteli vysoké ztráty na produkci ovoce. V metodice je rovněž uvedený stručný popis a charakteristika patogena a choroby, základní principy ochranných opatření a charakterizace mechanismu vzniku rezistence k některým účinným látkám. Uvedený postup detekce mutace v pozici G143 vyvinutý ve VŠÚO Holovousy představuje oproti stávajícím používaným metodám časově méně náročnější, a tedy i levnější ale přitom citlivější metodu. Včasné zachycení přítomnosti rezistentních kmenů ve výsadbě jabloní umožní pěstiteli zvolit správný a efektivní způsob ošetření výsadeb.

»  Metodika je určena k využití pracovišti zabývajícími se uvedenou problematikou ať již z pohledu dalšího výzkumu nebo rutinní detekce. Publikace je realizačním výstupem projektu NAZV č. QJ1510353 „Zvýšení efektivity ochrany jabloní proti strupovitosti“. K řešení byla využita infrastruktura vybudovaná v rámci projektu OP VaVPI CZ.1.05/2.1.00/03.0116 „Ovocnářský výzkumný institut (OVI)“.

Ke stažení

METODIKA OCHRANY OVOCE PROTI ŠKŮDCŮM S DŮRAZEM
NA OCHRANU HMYZÍCH OPYLOVAČŮ


»  Předkládaná metodika shrnuje nové poznatky, které napomohou doplnit a inovovat současné metodické postupy ochrany ovocných plodin proti živočišným škůdcům a to s důrazem na minimalizaci používání insekticidních přípravků na bázi neonikotinoidů v ovocnářství s ohledem na přítomné opylovače. Nová doporučení jsou navrhována v návaznosti na dodržování pravidel systémů integrované ochrany a integrované produkce ovoce. Metodika si dále klade za cíl seznámit čtenáře s různými dílčími poznatky získanými v průběhu řešení projektu. Jedná se například o výsledky z monitoringu druhového spektra opylovačů v ovocných sadech v době květu, hodnocení toxicity pesticidních látek na včelu medonosnou (Apis mellifera) a čmeláka zemního (Bombus terrestris), navržení alternativních variant přípravků na ochranu rostlin k neonikotinoidům a jiným konvenčním pesticidům.

»  Dále je v této metodice podrobně zpracován atlas vybraných škůdců ovocných plodin vyskytujících se ve výsadbách v období, kdy jsou současně ve zvýšené míře přítomni v sadech i opylovači. U každého škůdce je uvedena morfologie, hostitelské rostliny, životní cykly a příznaky poškození. Získání nových poznatků z výše uvedené problematiky a jejich převedení do praxe pomůže snížit rizika pro zdravotní stav včel a dalších opylovačů, zvýšit efektivitu opylení a jistotu výnosu. Související efekt lze spatřovat i v pozitivním vlivu na podporu biodiverzity s cílem posílit autoregulační schopnosti prostředí sadu ve vztahu k omezení rozvoje škodlivých organismů. Tato metodika může také pomoci snížit množství aplikovaných konvenčních pesticidů a tím i množství cizorodých látek v životním prostředí.

Ke stažení

INTEGROVANÁ OCHRANA JAHODNÍKU


»  Cílem metodiky je doporučení vhodných technologických postupů integrované ochrany jahodníku proti škodlivým organismům. V metodice jsou zahrnuty popisy a vyobrazení hospodářsky důležitých houbových chorob a škůdců včetně možností ochrany proti nim a také stručné seznámení s nejdůležitějšími virovými a fytoplazmovými chorobami jahodníku.

»  V přílohách je také uvedený přehled doporučených přípravků aktuálně registrovaných v době zpracování metodiky pro použití v plodině jahodník.

Ke stažení

VYUŽITÍ VČELSTEV V SADECH A JINÝCH POROSTECH PRO OPYLOVÁNÍ


»  Hlavním cílem metodiky je inovovat doporučené postupy pro převážení včelstev ke kulturám za účelem opylení. Pěstitel rostlin i chovatel včelstev musí disponovat potřebnými poznatky, aby dokázali společně zajistit potřebné počty opylovačů v porostech v době kvetení a zároveň je ochránit před potenciálními negativními vlivy prostředků na ochranu rostlin v rámci systému integrované ochrany a produkce ovoce.

»  Metodika je výsledkem V7 (Vhodné postupy pro efektivní využití hmyzích opylovačů v moderních technologiích produkce ovoce) výzkumného projektu TAČR TH01030787 „Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí opylovače a další užitečné organismy do technologie produkce ovoce a vypracování postupů zvyšujících efektivitu opylení“ – podpořeného Technologickou agenturou ČR.

COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...