Soubory přednášek ze školení k IPO

Semináře IPO v roce 2024

Termín školení: 17. 4. 2024 – záznam semináře na TV Zemědělec

 • Podpora ovocných sadů v podopatření AEKO
  Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR (pdf PDF, 6MB)
 • Výsledky víceletých pokusů – degradace reziduí pesticidů u jádrovin ve vazbě na dosažení „nízkoreziduálního  limitu“
  Ing. Michal Skalský, Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D. (pdf PPTX, 8MB)
 • Změny v pravidlech používání hnojiv a POR
  Josef Svoboda, ÚKZÚZ (pdf PDF, 3MB)
 • Zásady správné praxe při odběru vzorků ovoce pro stanovení
  reziduí pesticidů

  RNDr. Aneta Bílková, Ph.D. (pdf PDF, 2MB)
 • Ověřování účinnosti nízkorizikových přípravků na ochranu rostlin v ovocných sadech
  Ing. Eva Gothardová, Ing. Martin Prudil (pdf PDF, 2MB)
 • Kontrolní zjištění zaznamenaná v rámci kontrol na místě
  za rok 2023

  Zuzana Vyhnánková (pdf PDF, 2MB)
 • Čestné prohlášení (pdf DOCX, 25KB)
 • Plná moc (pdf DOCX, 74KB)

Semináře IPO v roce 2023

Termín školení: 5. 4. 2023 – záznam semináře na TV Zemědělec

 • Nové podmínky opatření IP ovoce a změny v dobíhajících závazcích IPO
  Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR (pdf PDF, 5,8MB)
 • Nastavení vertikální distribuce rosičů pro přesnou aplikaci postřiku
  Ing. Petr Harašta, Ph.D. (pdf PDF, 2,7MB)
 • Rezidua pesticidů v ovoci z pohledu dosažení nízkoreziduálního IP limitu
  Ing. Michal Skalský, Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D. (pdf PDF, 5,6MB)
 • Souběh ekologického a konvenčního zemědělství
  Ing. Josef Makovský, Ph.D. (pdf PDF, 2,1MB)
 • Vedení elektronické evidence hnojiv a POR
  Josef Svoboda, ÚKZÚZ (pdf PDF, 3,5MB)

Semináře IPO v roce 2022

Termín školení: 9. 3. 2022 – záznam semináře na TV Zemědělec

 • Přechodné období a novinky v IP ovoce v roce 2022, z pohledu legislativy, příprava SZP 2023+
  Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR (pdf PDF, 4,8MB)
 • Dotační programy 1.R. a 1.I. v roce 2022 z pohledu MZe
  Ing. Martin Leibl, Oddělení speciálních plodin (pdf PDF, 1,5MB)
 • Zkušenosti s aplikací přípravků z pohledu reziduí v ovoci
  Ing. J. Kloutvorová, SISPO (pdf PDF, 8,0MB)
 • Kněžice mramorovaná nový invazivní škůdce ovocných plodin
  Ing. J. Patočková, Ph.D. (pdf PDF, 2,1MB)
 • Ověřování účinnosti nízkorizikových přípravků na ochranu rostlin v ovocných sadech
  Ing. Martin Prudil, Ing. Eva Gothardová (pdf PDF, 0,8MB)
 • Program školení IP ovoce 2022
  (pdf PDF, 1,3MB)

Semináře IPO v roce 2021

Termíny školení: 29. 4. 2021 – záznam semináře na TV Zemědělec

 • Přechodné období a noviny v IP ovoce v roce 2021, výhledy nové SZP od roku 2023+ a chyby žadatelů vyplývající z kontrol SZIF na místě
  Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR (pdf PDF, 6,0MB), stopáž záznamu 00:02:12 hod.
 • Odborná způsobilost k nakládání s POR
  Ing. J. Engelová, ÚKZÚZ (pdf PDF, 2,0MB), stopáž záznamu 00:13:25 hod.
 • Zásady správného používání a skladování POR
  Ing. A. Blažková, ÚKZÚZ (pdf PDF, 6,1MB), stopáž záznamu 00:33:55 hod.
 • Snižování reziduí pesticidů v ovoci
  Ing. J. Kloutvorová, SISPO (pdf PDF, 5,5MB), stopáž záznamu 02:24:55 hod.
 • Zásady hnojení pozemků před výsadbou ovocného sadu
  Ing. M. Mészáros, Ph.D., VŠÚO (pdf PDF, 2,5MB), stopáž záznamu 03:32:25 hod.
 • Hodnocení výživového stavu ovocných dřevin
  Ing. M. Mészáros, Ph.D., VŠÚO (pdf PDF, 4,5MB), stopáž záznamu 04:24:23 hod.
 • Závěr semináře
  Ing. R. Chaloupka, OUČR, stopáž záznamu 05:20:33 hod.

Semináře IPO v roce 2020

Termíny školení: 8. 12. 2020 – videokonference Holovousy

 • Novinky v systému IP ovoce z pohledu legislativy a příprava nového období 2021+
  Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR (pdf PDF, 4,4MB)
 • Rizika reziduí pesticidů v ovoci
  Ing. J. Kloutvorová, OUČR (pdf PDF, 2,9MB)
 • Zásady správného měření meteorologických údajů
  RNDr. T. Litchmann, AMET (pdf PDF, 4,0MB)
 • Zhodnocení novějších odrůd hlavních ovocných druhů jádrovin
  s ohledem na profesionální ovocnářství

  Ing. D. Nesrsta, ÚKZÚZ (pdf PDF, 4,9MB)
 • Sortimenty odrůd peckovin a skořápkovin
  Bc. T. Jan, ÚKZÚZ (pdf PDF, 2,5MB)

Semináře IPO v roce 2018

Termíny školení: 5. 6. 2018 Praha – Ruzyně, 30. 8. 2018 – Holovousy

 • Účel a kontrola plnění podmínek IP – ovoce dle NV.75/2015 Sb.
  Ing J. Makovský, Ph.D., MZe ČR (pdfPDF, 2,8MB)
 • Agro-environmentálně – klimatická opatření
  Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR (pdf PDF, 1,0MB)
 • Stav půd v ČR a dlouhodobá správná péče o půdu v ovocných sadech
  Ing. J. Hynšt, Ph.D., ÚKZÚZ
 • Stav půd v ovocných sadech, jejich výživa a hnojení
  M. Smatanová, ÚKZÚZ (pdf PDF, 2,4MB)
 • Legislativa hnojiv
  Ing. J. Kovářík, ÚKZÚZ (pdf PDF, 11,9MB)
 • Rezistence škůdců ovoce k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie
  Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc., VÚRV v.v.i. (pdf PDF, 5,1MB)
 • Rezistence původců chorob ovocných plodin k přípravkům na ochranu rostlin
  Ing. J. Kloutvorová, VŠÚO (pdf PDF, 13,7MB)
 • Rostlinolékařský portál a ochrana ovocných plodin
  RNDr. J. Juroch, ÚKZÚZ (pdf PDF, 13,3MB)