logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992 pod reg. číslem VSC/1-11667/92-R

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


new mos.gif ŠKOLENÍ O SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE OVOCE

03.05.2016 - 13:58:22

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Ovocnářskou unií České republiky připravují další termíny školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace k připravovaným školením včetně programu a kontaktů jsou
     v tomto dokumentu
.

Přihlašovací formuláře :
  • 14. června 2016 (úterý) - zasedací sál VŠÚO Holovousy s.r.o.
    uzávěrka přihlášek - NEDĚLE 12. června 2016   
  • 30. srpna 2016 (úterý) - zasedací sál VŠÚO Holovousy s.r.o.
    uzávěrka přihlášek - NEDĚLE 28. srpna 2016


vystraha.png, 63kB vystraha.png, 63kB REGISTRACE pouze přes tento on-line webový formulář!!!

Pokud se u právnické osoby nezúčastní školení jednatel nebo fyzická osoba (v případě FO), musí účastník předložit u prezence plnou moc (není nutné mít ověřenou)
mos.gif ZÁSADY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015 new

16.05.2016 - 13:10:22

Všem potencionálním žadatelům o dotace doporučujeme, aby se s uvedenými Zásadami důkladně seznámili a s ohledem na plánované období podávání žádostí od 13. 6. 2016 do 28. 6. 2016 na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu již nyní začali shromažďovat potřebné doklady, kterými bude nutné prokázat výši škody.
Postup pro žadatele o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015
mos.gif Informace pro žadatele SZP


logo  POZVÁNKY


mos.gif 31. května 2016


Ovocnářská unie České republiky - Svaz skladovatelů ovoce a Zahradnická fakulta Lednice
pořádají tradiční WORKSHOP

Trendy ve skladování hrušek + VH SSO

Místo konání : aula Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě
Účast, prosím, potvrďte do středy 25. 5. 2016 do kanceláře OUČR v Holovousích.
V době od 8:30 do 9:30 proběhne Valná hromada Svazu skladovatelů ovoce.mos.gif 1. června 2016


Konference From Farm to Fork

Konference From Farm to Fork je určena odborné veřejnosti,
zástupcům zemědělských i potravinářských podniků, řetězcům, provozovatelům veřejného stravování
a dozorovým orgánům.

Konference se koná ve Velkém sále v budově MZe ČR, Praha 1.
Přihlášky do 25.5.2016 na uvedenou adresu.

logo  PŘIPRAVUJEME


Termíny plánovaných akcí OUČR v r. 2016


31. května Workshop + Valná hromada SSO Lednice na Moravě
1. června Konference From Farm to Fork Praha 1
14. června Školení IP ovoce Holovousy

logo  RŮZNÉ


new mos.gif Minority

24.05.2016 - 08:21:44

V nabídce odkazů »minoritní přípravky« je nové Nařízení ÚKZÚZ o rozšířeném povolení na menšinová použití přípravku POLYRAM WG.mos.gif Propagace

02.05.2016 - 07:30:27

V nabídce odkazů »ovocnáři v médiích« zveřejňujeme zajímavé aktuální odkazy na články a reportáže prezentované v našich médiích.

(poslední zpráva ze dne 02.05.2016)


mos.gif Dotační tituly pro rok 2015

30.11.2015 - 13:07:39

Státní zemědělský intervenční fond stanovil sazby jednotlivých dotačních titulů pro rok 2015.
mos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - listopad 2015

07.12.2015 - 07:33:52

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.
Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z října 2014. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k srpnu 2015, není-li uvedeno jinak.
Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.


Brožura v tištěné poloze je k dispozici v kanceláři OUČR a bude distribuována na regionálních akcích.mos.gif Prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

08.09.2015 - 10:24:07
aplikace.jpg, 48kB

Pěstování rostlin je důležitou součástí našeho života. Rostliny jsou prvotním zdrojem potravy, podílejí se na tváři krajiny i našeho nejbližšího okolí. Nezbytnou součástí péče o rostliny je ochrana proti původcům chorob, živočišným škůdcům a plevelným rostlinám. V ochraně rostlin proti škodlivým organismům se uplatňují nejen vhodné pěstitelské postupy a využívají odolné odrůdy, ale využívají se ochranné metody jak mechanické, fyzikální, biologické, tak i chemické. Využití chemických metod, tedy používání přípravků v ochraně rostlin však vyžaduje některé nezbytné odborné znalosti i dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky s vyloučením možných rizik na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Z tohoto důvodu ukládá zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči osobám, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky, povinnost mít tyto činnosti zabezpečené odborně způsobilou osobou.

Pokud vlastníte osvědčení o odborné způsobilosti s nerozlišeným stupněm
(vydané do 31. 12. 2012) a bude vám v dohledné době končit,
musíte si zažádat o prodloužení
pdf
a uvést požadovaný stupeň (II. nebo III.).
mos.gif Informační brožury pro zemědělce

01.09.2015 - 12:49:17

V nabídce "Dotace a § - AEO" jsou odkazy ke stažení k IP ovoce (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Program rozvoje venkova 2014 – 2020) a Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny.
prehled_ovoce_2013.jpg, 68kB mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy.
Na této adrese naleznete odkazy na normy všech jednotlivých ovocných druhů. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékař. portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej ovocnáři v médiích

zej soubory ke stažení

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2016


ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a 
Logo_Sumiagro.jpg, 162kBVSUO
sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
rok_remesel_2016.jpg, 89kB